logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWA RADA RYNKU PRACY > Rola i zadania PRRP

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1.     inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2.     ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3.     opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,

4.     opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe  urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

5.     składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

6.     ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,

7.     delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,

8.     opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego  urzędu pracy,

9.     współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,

10.  opiniowanie  celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a/ liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b/ zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c/ koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

11.  opiniowanie  proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

12.  opiniowanie  celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,  biorąc pod uwagę w szczególności:

a/ kryteria doboru bezrobotnych;

b/ zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Ilość odwiedzin: 2145
Nazwa dokumentu: Rola i zadania PRRP
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Kądziołka
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kądziołka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 3 (AT)
Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 09:28:12
Data udostępnienia informacji: 2015-10-29 09:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 12:37:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner