Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zarządzenia wewnętrzne
Kontrola zarządcza
Informacja
Kodeks Wartości Etycznych
Infokiosk z dostępem do internetu
Kącik dziecięcy
Interesujące linki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum 2008
Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia
Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA (kadencja 2009-2013)
Członkowie PRZ
Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
 WAŻNE INFORMACJE
Certyfikat dla Urzędu Pracy
Program niepełnosprawny klient w urzędzie
Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
Zmiana godzin pracy Urzędu!
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
Ustawy i rozporządzenia
Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
Regulamin organizacji szkoleń
Zaproszenie na szkolenie "Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób"
Zaproszenie na szkolenie "Podstawy księgowości i kadr"
Zaproszenie na szkolenie "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja na przewóz rzeczy""
Zaproszenie na szkolenie "Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych"
Zaproszenie na szkolenie "Kurs spawania metodą TIG"
Zaproszenie na szkolenie "Kurs spawania metodami MMA, MIG, MAG, TIG"
Zaproszenie na szkolenie "Kurs spawania metodami MIG, MAG, TIG"
Zaproszenie na szkolenie "Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych"
Zaproszenie na szkolenie "Kurs prawa jazdy kat. CE"
 PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych
 ROZEZNANIE CENOWE
Platforma komunikacji dwustronnej PUP-OPS
Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
 INNE
Obsługa petenta
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Organizacje Pozarządowe
WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe
 REKRUTACJA
Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH > Staż

 

STAŻ
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy beznawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.    
 
Na staż mogą zostać skierowane osoby:
 • na okres do 12 miesięcy  bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne  do 27 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę wyższą ,
oraz na okres do 6 miesięcy osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby długotrwale bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem stażu
  i przygotowania zawodowego dorosłych,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osoby bezrobotne po 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego bądź bez wykształcenia średniego,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • osoby bezrobotne , które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne.
Bezrobotnych, o których mowa wyżej starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. ).
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
 Program stażu powinien określać:
 • nazwę zawodu według klasyfikacji zawodów lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem  stanowiska jakie opiekun zajmuje.
1. Organizator stażu:
1) zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
2) zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
3) zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
4) zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
5) szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
6) przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
7) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
8) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
9) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy;
10) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.
 
2. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:
1) przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
2) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
3) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
4) sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
 
3. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 4.
 
4. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobamibezrobotnymi odbywającymi staż.
5. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
6. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, chyba że Starosta wyrazi zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
7. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
8.Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ).
9.Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.
10. Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
11. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
12. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę.Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
 
 
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 41 ust. 6 ustawy o promocji(…).
 
 
 
Podstawa prawna:
1/ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyz dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001)
tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2/ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Ilość odwiedzin: 4884
Nazwa dokumentu: Staż
Podmiot udostępniający: PUP Ząbkowice Śląskie
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Maciak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Maciak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 3 (AT)
Data wytworzenia informacji: 2007-01-03 12:06:24
Data udostępnienia informacji: 2007-01-03 12:06:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-29 08:41:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...