Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Ząbkowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • widoczny fokus;
 • wyróżnienie odnośników

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

 • Tomasz Skibiński, ts@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
 • Andrzej Tajka, andrzej.tajka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8 166 713. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

1. Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzą dwa wejścia:

 • wejscie główne od ulicy Powstańców Warszawy - 7 stopni schodowych w górę
 • wejście boczne od strony parkingu - 2 stopnie schodowe w górę

Urząd posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

2. Budynek filii PUP w Ziębicach znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 3A. Do wejścia głównego (oddalonego ok. 100 metrów od głownej ulicy) można dotrzeć przez bramą wjazdową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach. Do budynku prowadzą schody posiadające dwa stopnie, wewnątrz znajdują się kolejne schody składające się z czterech stopni. Wszystkie pomieszczenia znajdują sie na parterze. Brak możliwości wjazdu do budynku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

1. Siedziba PUP w Ząbkowicach Śląskich jest budynkiem dwukondygnacyjnym posiadającym niski parter, parter oraz piętro. Budynek nie posiada windy. Wejście na piętro oraz niski pater odbywa się schodami. Schody są wyposażone w poręcze po dwóch stronach. Korytarze prowadzące do sal obsługi klienta są ogólnie dostępne. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku mogą korzystać z pomieszczeń na parterze.

2. Siedziba filii PUP w Ziębicach zlokalizowane jest na parterze budynku. Korytarz prowadzący do sal obsługi klienta jest ogólnie dostępny.

W budynku urzędu oraz w budynku filii w Ziębicach nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy nie posiada pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braila, informacji głosowych, pochylni i platform wewnątrz budynku.

Aby ułatwić wejście do budynku osobie niepełnosprawnej mającej trudności z samodzielnym poruszaniem się możliwa jest pomoc pracownika urzędu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

1. Na parkingu zlokalizowanym przy siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Przed budynkiem filli urzędu w Ziębicach, na placu na którym można zaparkować samochód, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania jest wyposażenie psa w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby posługujące się językiem migowym mogą korzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich lub filii PUP w Ziębicach.

Nasza jednostka zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

Chcąc skorzystać z pośrednictwa tłumacza migowego należy co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie poinformować jednostkę o zaistniałej potrzebie wysyłając stosowne zgłoszenie.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, a także zgłosić telefonicznie.

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko oraz adres osoby, proponowany termin wizyty, krótki opis sprawy oraz metodę komunikowania się.

Świadczona usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData