logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Ząbkowice Śl.
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Kontrola zarządcza
minus Plan zamówień publicznych
minus Informacja
minus Kodeks Wartości Etycznych
minus Tłumacz języka migowego
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Rejestr zbiorów danych
minus Inspektor Danych Osobowych
minus Klauzula RODO
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA - Archiwum
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia (2008)
plus Prace Powiatowej Rady Zatrudnienia
minus Członkowie PRZ (kadencja 2009-2013)
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2011
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012
minus Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Rola i zadania PRRP
minus Skład osobowy PRRP
 WAŻNE INFORMACJE
minus Certyfikat dla Urzędu Pracy
minus Program niepełnosprawny klient w urzędzie
minus Urząd Pracy partnerem dla pracodawców
 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI
minus Kontrola zewnętrzna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Formularze do pobrania
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy i rozporządzenia
minus Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
 SZKOLENIA
minus Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
minus Operator koparko - ladowarki kl. III - wszystkie typy
minus Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych kl. II
minus Operator koparko-ładowarki kl. III - wszystkie typy (PO WER)
 PRZETARGI
minus Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 ROZEZNANIE CENOWE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Organizacje Pozarządowe
plus WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW
 STATYSTYKI
minus Informacja o stanie bezrobocia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 PROWADZONE NABORY
plus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zarządzenia wewnętrzne

Rok 2018

Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Ślaskich dostępne są do wglądu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 7


Rok 2017

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w PUP w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. "Dolnośląska Strefa Zatrudnienia" z dnia 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl. zespołu ds. realizacji programu specjalnego z dnia 06.03.2017 r.

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z dnia 14.03.2017 r.

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. "Dolnośląska Strefa Zatrudnienia"

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PUP Ząbkowice Śl.

Zarządzenie nr 7/2017 o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Zarządzenie nr 8/2017 zmieniające Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w PUP Ząbkowice Śl.

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie inwentaryzacji

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Dolnośląska Strefa Zatrudnienia"

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Rok 2016

Zarządzenie nr 1/2016 o zmianie Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 22.04.2014 r.

Zarządzenie nr 2/2016 o zmianie Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 22.04.2014 r.

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w PUP w Ząbkowiacach Śl.

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PUP w Ząbkowiacach Śl.

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pt. "KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo - edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego"

Zarządzenie nr 5A/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Aneks nr 1/2016 do Zarządzenia nr 5/2016

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji osób na szkolenia grupowe i indywidualne oraz przyznawania pożyczek szkoleniowych.

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich".

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych PUP w Ząbkowicach Śląskich.

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Własny biznes nie jest dla wybranych".

Rok 2015

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych PUP w Ząbkowicach Śl.

Rok 2014

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Powiatowego Urzędu Pracy

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie powołania Komisji w celu typowania dokumentacji niearchiwalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 6a/2014 w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy

Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie zasad organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz finansowania kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie rozwiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl. Komisji ds. opiniowania wniosków o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie powołania  Zespołu ds. projektów współfinansowanych ze środków EFS ramach RPO WD 2014 - 2020

Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WD 2014 - 2020

Rok 2013

Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w PUP w Ząbkowicach Śl.

Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących pracownikom PUP w Ząbkowicach Śl. z tytułu podróży służbowej.

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie zasad wypłat świadczeń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych w PUP w Ząbkowicach Śl.

Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PUP w Ząbkowicach Śl.

Zarządzenie nr 4a/2013 w sprawie Zespołu ds. projektu "Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat "

Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie powołania Komisji Oceny Przydatności środków trwałych stanowiących własność Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie 6a/2013 w sprawie Zespołu ds. projektu "Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat"

Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 7a/2013 w sprawie Zespołu ds. projektu "Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat"

Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Rok 2012

Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w PUP w Ząbkowicach Śl.

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w PUP w Ząbkowicach Śl.

Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikacji osób na szkolenia grupowe i indywidualne oraz przyznawania pożyczek szkoleniowych.

Zarządzenie nr 5/2012 dotyczące wprowadzenia "Instrukcji korzystania i eksploatacji samochodu służbowego będącego własnością PUP w Ząbkowicach Śl.

Rok 2011

Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o urlop... 

Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych...

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych...

Zarządzenie nr 7/2011 dotyczące wprowadzenia Procedury Standardu usług rynku pracy

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie powołania komisji ds. spraw kwalifikacji osób na szkolenia grupowe...

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie wprowadzenia kryteriów kierowania osób bezrobotnych na badania lekarskie

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie określenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym

Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych

Zarządzenie nr 13/2011 dotyczące zmiany regulaminu organizacji szkoleń

Zarządzenie nr 13a/2011 w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie powołania komisji w celu typowania dokumentacji niearchiwalnej PUP

Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie wprowadzenia procedury "Przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych"

Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie przeglądu wyposażenia

Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie zniszczenia weksli in blanko

Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie kontroli zarządczej w PUP Ząbkowice Śl.

Zarządzenie nr 18a/2011 w sprawie przeprowadzenia likwidacji sprzętu biurowego

Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie wprowadzenia planu pracy w PUP Ząbkowice Śl.

Rok 2010

 

Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie powołania komisji ds. wyboru organizatorów...

Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie powołania komisji ds. kwalifikacji osób na szkolenia...   

 

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie opiniowania wniosków   

 

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie  powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w maju 2010r.

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie przeprowadzania likwidacji mebli biurowych

Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych 

Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie  ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w grudniu  2010r. 

Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości)

 

  Rok 2009

Zarządzenie Nr 1 w sprawie: przeprowadzenia likwidacji sprzętu biurowego

Zarządzenie Nr 2 w sprawie: wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 3 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej 

Zarządzenie Nr 4 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej 

Zarządzenie Nr 5 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Rok 2008

Zarządzenie Nr 1 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 2 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 3 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej 

Zarządzenie Nr 4 w sprawie przeprowadzenia likwidacji sprzętu biurowego 

Zarządzenie Nr 5 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 6 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej 

Zarządzenie Nr 8 w sprawie: zniszczenia weksli in blanco 

Zarządzenie Nr 9 w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych  o wartości nie przekraczającej 14.000 euro

Zarządzenie Nr 9a w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków

 Zarządzenie Nr 10 w sprawie: polityki rachunkowości w PUP Z-ce Śl.

 

Rok 2007

Zarządzenie nr 1 - w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt z dnia 07-05-2007 roku.

Zarządzenie nr  6 w sprawie zniszczenia weksli in blanco z dnia 07-09-2007

Zarządzenie nr 4 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnej pracowników

samorządowych z dnia 23 sierpnia 2007r.

 Zarządzenie nr 3 w sprawie opisu stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie
Pracy  w Ząbkowicach Śl. z dnia 14  sierpnia 2007 roku

 Zarządzenie nr  2 w sprawie zniszczenia weksli in blanco z dnia 24-05-2007 

 Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia procedury „Przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnej pracowników samorządowych" z dnia  30 sierpnia 2007r.

 

Ilość odwiedzin: 24840
Nazwa dokumentu: Zarządzenia wewnętrzne
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.
Osoba, która wytworzyła informację: Edytw Wereśniak
Osoba, która odpowiada za treść: Edytw Wereśniak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator 3 (AT)
Data wytworzenia informacji: 2007-10-08 11:27:01
Data udostępnienia informacji: 2007-10-08 11:27:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 11:18:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner